Home  »  תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

שימוש באתר זה www.gofundisrael.org או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר")  מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי הקרן לפיתוח מטה בנימין, מספר עמותה 580614147 (להלן: "העמותה").

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד העמותה, האתר, בעלי האתר, מפתחי האתר, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות העמותה על פי תנאי השימוש .

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את העמותה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

העמותה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו  לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. כללי
  1. האתר מופעל על ידי הקרן לפיתוח מטה בנימין – עמותה רשומה. מספר העמותה: 580614147.
  2. האתר מהווה פלטפורמה לגיוס תרומות לפי פרויקט.
  3. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.
 2. תשלומים
  1. חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברה לסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. חיוב הלקוח יתבצע באופן מיידי בעת אישור שליחת טופס הזנת פרטי האשראי באתר.
  2. תרומה במטבע חוץ עשויה להיות כרוכה בעמלה נוספת שתיגבה על ידי חברת האשראי בהתאם למדיניותה. העמותה לא אחראית לגובה העמלה.
 3. גיוס תרומות באמצעות האתר
  1. האתר מכיל אפשרות להוספת פרויקט גיוס תרומות חדש הפתוחה לכלל המשתמשים.
  2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליט אילו פרויקטים יאושרו ויפורסמו באתר. העמותה לא מתחייבת לאשר ו/או לפרסם פרויקטים.
  3. העמותה, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס הכללי של הפרויקט. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של העמותה לשנות עמלות אלו ללא עדכון משתמשי הקצה.
  4. העמלה שגובה העמותה הינה 5%.
 4. מדיניות ביטול תרומה
  1. התורם יהי רשאי לפנות לעמותה בבקשה לביטול התרומה. ניתן לבטל תרומה בתוך 30 יום מיום ביצוע פעולת התרומה באינטרנט ע"פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה
   באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.
 5. מדיניות פרטיות
  1. העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. העמותה לא תעביר את פרטי התורמים לגורם שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה, ולא תעביר לכל גורם שלישי פרטי משתמשים אחרים.
  2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד' למשתמשים שמילאו פרטיהן באתר. בכל דיוור תינתן האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק הספאם (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982).
 6. היעדר אחריות
  1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. העמותה, הגופים המסופחים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, צדדים שלישיים המפתחים את האתר ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיובטחו באמצעות האתר.
  2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE" . העמותה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
  3. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת העמותה, ושהעמותה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בעמותה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בעמותה, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושהה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את העמותה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
  4. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי יוצרי הפרויקטים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העמותה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
 7. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
  2. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה.
  3. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.